ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

(відповідно вимог ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках»)


1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом 10-20 сторінок тексту, формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

2. Структура наукової статті:

рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код УДК ви можете за цим посиланням: http://teacode.com/online/udc/;

рядок 2 – JEL Classification (вирівнювання по лівому краю, шрифт – напівжирний). Визначити код JEL за своїми ключовими словами ви можете за цим посиланням: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php;

рядок 3 – прізвище та ім’я автора (шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру);

рядок 4 – науковий ступінь і вчене звання, посада та місце роботи (повна назва структурного підрозділу), населений пункт, країна (вирівнювання по центру);

рядок 5 – електронна адреса автора (вирівнювання по центру);

Кожен наступний співавтор з нового рядка.

рядок 6 – назва наукової статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери);

рядок 7 – анотація (кегль шрифту – 12, курсив, міжрядковий інтервал – 1, назви структурних елементів виділити напівжирним). Обсяг анотації повинен бути 150-250 слів.

До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями. Анотація повинна містити основні висновки роботи та результати роботи. Композиційно анотація може бути збудована за принципом IMRAD:

  • Вступ – актуальність дослідження.
  • Мета – мета і завдання дослідження.
  • Методи – відомості про те, коли, де, як проводилося дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу піддослідних.
  • Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.
  • Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи, складності.
  • Ключові слова (вказати 5-7 слів або словосполучень), вони повинні бути лаконічними, відображати зміст і специфіку рукопису.

Анотація та ключові слова підлягають перевірці з метою недопущення технічного перекладу програмними засобами, оскільки рукописи будуть доступні в Інтернет-мережі: бібліографічних (наукометричних) базах, інформаційних порталах, онлайн-бібліотеках.

рядок 8 – текст наукової статті із зазначенням наступних елементів:

Вступ, де висвітлюється важливість дослідження, існуючі проблеми та напрями їх вирішення в контексті поставлених наукових завдань; вказуються невирішені частини проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, де подається короткий аналіз результатів досліджень науковців з тематики наукової статті.

Мета, де вказуються мета і завдання наукового дослідження.

Методологія дослідження, де висвітлюються основні методи і прийоми, застосовані у науковій статті.

Результати, де висвітлюються основні отримані результати дослідження, поданих у науковій статті.

Висновки і перспективи, де подаються конкретні висновки за результатами дослідження та перспективи подальших розробок.

3. В кінці наукової статті подається Список використаних джерел (не менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

4. Після списку використаних джерел вказуються відповідні дані на англійській мові: вихідні дані автора(ів) (приклади перекладу наукових ступенів, вчених і посад наведені у додатку 3); назва наукової статті; анотація, ключові слова, а також список використаних джерел (дотримуватися технічних параметрів їх оформлення відповідно до аналогу).

5. Список використаних джерел англійською мовою (References) формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься при розташуванні рукописів у міжнародних базах). Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення при оформленні джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://ua.translit.net/#mp1. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами наведені у додатку 4.

6. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation.

7. Табличний та графічний матеріал може бути лише книжкового формату, а його кількість доречною. Таблиця повинна мати порядковий номер, вказується у правому краю (кегль шрифту – 14, курсив, міжрядковий інтервал – 1,5). Назва таблиці подається над таблицею (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,5). Текст таблиці подається гарнітурою Times New Roman (кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1). Після таблиці необхідно вказувати джерело (шрифт курсивом, кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1), або розробка автора, складено автором на підставі.

Таблиця 1

Назва таблиці*

з/п

Показники

Роки

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Джерело: [1]

 

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути контрастними і чорно-білими, а спосіб заливки в діаграмах – штриховий. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

Рис. 1. Назва рисунку*

* Джерело: [1]

8. У наукових статтях не допускається автоматичних переносів слів та використання макросів. Необхідно використовувати однотипні лапки «…». Слід чітко розмежовувати тире (.. – ..) та дефіс (.. - ..). Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша “Tab”). Не допускається використання ущільненого або розрідженого шрифту.