Міжнародний науковий журнал

"ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,

КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"


ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Співзасновники: Тернопільський національний економічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, ГО "Науковий клуб "СОФУС"

Видавець: ГО "Науковий клуб "СОФУС"

Рік заснування - 2013

Державна реєстрація – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ,

серія КВ № 21662-1562Р від 18.08.2015 р.

серія КВ № 22028-11928 ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація)

ISSN 2410-0706 (Print)    ISSN 2410-9274 (Online)

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

Фаховість - наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1222 (економічні науки)

У журналі можуть публікуватися результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до п.п. 2.1. та 2.2. Наказу МОНмолодьспорт України від 17.10.2012 № 1112) як наукового фахового видання України і видання, що включено до міжнародних наукометричних баз.

Мови видання - українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Періодичність - до 4 разів на рік


НАУКОВІ ЦІЛІ І ТЕМАТИКА

Місія журналу – висвітлення результатів наукових досліджень, інновацій і передового досвіду та акумулювання наукових статей кращих вітчизняних та зарубіжних вчених з облікової тематики.

Наукова направленість - теорія бухгалтерського обліку; інституційні засади впровадження МСФЗ; інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту; підготовка фахівців з обліку, аудиту, фінансів; розвиток контролю і аудиту.

Тематичні розділи журналу:

1. Актуальна тема.

2. Теорії бухгалтерського обліку, розвиток під впливом економічних теорій та інституційних змін.

3. Інституційні засади впровадження міжнародних стандартів обліку.

4. Бухгалтерська терміносистема та регуляторна діяльність в сфері обліку, контролю та аудиту.

5. Проблеми організації обліку суб'єктів господарювання.

6. Бухгалтерський облік як професійна діяльність.

7. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту.

8. Аналітичне забезпечення діяльності бізнесу.

9. Системи контролю.

10. Звітність: національні особливості та  міжнародний досвід.

11. Системи оподаткування: проблеми взаємоузгодження з обліковою практикою.

12. Інститут аудиту: сучасний стан та перспективи розвитку.

13. Міждисциплінарні дослідження.

14. Сторінка молодих вчених.